Zarząd ROD „Falkowa” wzywa działkowców którzy nie dokonali wpłaty

ogrodowej za rok 2019 do uregulowania zaległości.

Wyznaczono ostateczny termin wpłaty na konto ROD do dnia 15.08.2019r.

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

Konto do wpłaty :  72 8805 0009 0022 7872 2008 0001