O ogrodzie FALKOWA

Historia ogrodu Falkowa

 

W okresie międzywojennym obszar obecnego ROD “Falkowa” był własnością państwa, pod nadzorem władz miasta, stąd zwano go popularnie Ogrodem  Magistrackim.

Po II wojnie światowej teren wraz z przyległymi zabudowaniami przekazano w dzierżawę szpitalowi nowosądeckiemu. W latach sześćdziesiątych kolejnym dzierżawcą została Spółdzielnia Ogrodniczo-Warzywnicza Ziemi Sądeckiej.

W 1980r. , Zarząd Gospodarki Terenami przy Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu przekazał ten teren (10,62ha) Wojewódzkiemu Zarządowi Pracowniczych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na Pracowniczy Ogród Działkowy (POD).

Na początek wydzielono I oznakowano 300 działek. W 1981r przekazano w użytkowanie 107 działkowiczom zachodnią stronę ogrodu, następnie 107 wschodnią część. O konkretnej lokalizacji decydowało…. losowanie.

“Pionierzy” z impetem zabrali się za rekultywację wyjałowionej I zachwaszczonej perzem gleby. Jedni przewracali ziemię łopatą, inni wynajmowali chłopa z koniem i z pługiem, a niektórzy nawet traktor. Stosując się do porad “starych działkowiczów”, w pierwszym roku użytkowania  na większej części działki sadzono ziemniaki.

Po wodę chodziło się do studni głębinowych oddalonych od 100 do 400 m, a gdy wody w studniach brakowało trzeba było maszerować do źródełek w lesie albo do potoku Łubinka.

Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołano na 30 czerwca 1981r. w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy al. Wolności. Przyjęto oficjalną nazwę : Miejski Pracowniczy Ogród Działkowy “Falkowa” w Nowym Sączu.  Przewodniczącym wybrano Redemptusa Kurpa. Zatwierdzono też trzy typy altan, jakie można było budować na terenie ogrodu. Były to: “Alka”, “Kalina” i “Kos”. Powierzchnia altany nie mogła przekraczać 20 m², a jej wysokość 3m. Odległość altany od  ścieżki (alejki) określono na 5 m. Wodę zdatną do picia pobierano ze studni głębinowej na korbę, jednocześnie rozpoczęto roboty ziemne pod sieć wodociągową z ujęciem wody na potoku Łubinka.

W 1982 r. pokryto asfaltem drogę dojazdową I zniwelowano teren przeznaczony na parking samochodowy. W 1984 r. dzięki życzliwości dyrektora Jerzego Gilewicza I zaangażowaniu Jana Hajduka Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego wykonały zbiornik wodny (wieżę ciśnień), który zlokalizowano na przygotowanej betonowej  podstawie w samym środku Ogrodu.  Z kranów z całego terenu popłynęła woda.

We wrześniu 1983 r. przesiedlono 81 działkowców z likwidowanego ogrodu działkowego im. “Partyzantów Ziemi Sądeckiej”, działającego od 1970 r. w osiedlu Barskie do sektora północno-wschodniego.

W 1985 r. wykonano ogrodzenie wokół drogi przez ogród. Od tego momentu ogród został podzielony na trzy części (sektory), który każdy był zamykany na klucz do bramek alejkowych.

Podczas Walnego Zgromadzenia w 1986r. postanowiono wybudować świetlicę, ogólnodostępne ubikacje w rejonie parking oraz placu zabaw dla dzieci. Uchwalono też obowiązek pracy społecznej na rzecz ogrodu:  8 godzin w ciągu roku lub wpłatę 100zł.

W latach 1993/1994 przeprowadzono elektryfikację ogrodu. Zainstalowano 165 liczników.  W altankach i na werandach zapłonęły żarówki, w ruch poszły elektryczne kosiarki.

W lipcu 2001 roku w wyniku długotrwałych opadów I katastrofalnej powodzi na Sądecczyźnie na Górze Falkowskiej wystąpiło groźne osuwisko. Ucierpiał też ogród: wezbrane wody zalały ujęcie wody ogrodowej i instalacje elektryczne przy Łubince. Na działkach odnotowano liczne obsunięcia ziemi, zalaniu i zamuleniu uległy piwniczki. Kilkanaście miesięcy trwały prace nad przywróceniem Falkowej pełnych walorów użytkowych i umacnianiem ruchomych warstw górotworu.  Niestety zakłóciła je powtórna powódź i kolejne ruchy osuwiska w 2002r.

W 2005r. społeczność działkowa zaangażowała się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sejm przyjął ustawę  7 lipca 2005r.

W 2009r. kosztem 12 tyś. zł wybudowano nową studnię na Łubince, co wymagało przebudowy całego układu wodnego w tym rejonie. Odremontowano wnętrze świetlicy, wymalowano skrzynki elektryczne, siatkę ogrodzeniową i urządzenia na placu zabaw dla dzieci, obcięto wzdłuż drogi drzewa stwarzające zagrożenie oraz wykonano tablice ogłoszeń.

W 2012r. w poczet nowych działkowiczów przyjęto 20 nowych członków, w tym dwóch po osobach zmarłych. Najpoważniejszymi wydatkami był zakup silnika I pompy wodnej do studni i 45m siatki ogrodzeniowej.

W 2013r. kolejna mobilizacja przy zbieraniu podpisów pod nowym projektem ustawy o ROD. Efekt owocny:  Sejm RP 13 grudnia przyjął nową ustawę min. działkowicze nadal nie muszą zgłaszać budowy altan i małych obiektów gospodarczych do służb budowlanych.

3 października 2015r. nowo wybrany Zarząd ogrodu zorganizował Dzień Działkowca. W gronie zaproszonych gości  znalazła się delegacja zaprzyjaźnionego ogrodu “Senior”. W ROD na Falkowej  wprowadzono segregację odpadów. Zarząd  zaapelował do działkowiczów o wrzucanie odpadów do pojemników zgodnie z oznakowaniem. Zobowiązał ludzi do urządzania kompostowników na odpady zielone (np. skoszoną trawę), które nie powinny trafić do kontenerów.

W czerwcu 2016r. na zebraniu sprawozdawczym uchwalono nowy plan pracy Zarządu, który obecnie jest w trakcie realizacji. W br wybudowano nową wiatę przylegającą do świetlicy wraz z wolnostojącym grillem, wyremontowano drogę dojazdową do I i II sektora oraz  w dniu 1 października zorganizowano Jubileuszowy Dzień działkowca. W tym dniu wręczono odznaczenia  ”Zasłużonego Działkowca”. W uroczystości uczestniczyli licznie działkowicze jak również  zaproszeni goście min. Prezydent Miasta Ryszard Nowak.

W roku 2016 uruchomiono stronę internetową ogrodu pod adresem  www.rodfalkowa.eu 

Pocztę elektroniczną: [email protected] oraz uruchomiono w świetlicy INTERNET.

Od roku 2017 rozpoczęto wymianę starych liczników energii elektrycznej, których wiek przekroczył  10 lat.

W roku 2018 Urząd Miejski w Nowym Sączu zainstalował dodatkowe lampy oświetleniowe oświetlenie do granicy ROD-u. Natomiast Zarząd ogrodu zlecił zainstalowanie 3-ch lamp oświetleniowych LED przy granicach sektorów.

Zakupiono oprogramowanie komputerowe z aplikacją DGCS PZD zlecone przez ZG PZD w Warszawie w którym prowadzone będą wszystkie czynności związane z  funkcjonowaniem ogrodu.

Wybudowano również wiatę przylegającą do świetlicy ROD w której zainstalowano na stałe stoły i ławki. Zagospodarowano teren wokół świetlicy, wybudowano grila oraz miejsce do zabaw tanecznych w ramach odbywających się corocznych Dniach Działkowca.

13 kwietnia 2019r odbyło się Walne Zebranie ROD Falkowa i wybrano nowy skład Zarządu.  W większości skład pozostał ten sam. Zrezygnowało 2 członków ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W br. dokonano wymianę  stolarki okiennej w budynku świetlicy ROD.

W kwietniu w 2020r nie odbyło się Walne Zebranie Działkowców z uwagi wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju. Na mocy Uchwały Krajowego Zarządu PZD Zarządy   w  ROD-ach mają funkcjonować w oparciu o uchwały Walnego Zebrania z roku 2019.

W maju 2020r podpisano umowę z firmą NOVA na wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD Falkowa dostosowując ją do wymogów ustawowych min:  zakupiono dodatkowo 4 kontenery o pojemności 1100l na odpady segregowane (łącznie posiadamy 6 kontenerów) oraz zainstalowano system monitoringu z rejestracją zdarzeń składający się min. z 3 kamer IP. Zainstalowany system monitoringu poprawi bezpieczeństwo na terenie ogrodu, jak również zdyscyplinuje działkowców w zakresie segregacji odpadów komunalnych, co umożliwi zmniejszenie opłat za wywóz nieczystości.

Zrealizowano przyłącze wody pitnej do budynku świetlicy ROD, jak również dokonano modernizację wieży ciśnień wchodzącej w skład systemu wodociągowego ogrodu.

W roku 2021 zakupiono dodatkowo 2 kontenery na odpady komunalne : żółty na plastiki, szary na odpady zmieszane – łącznie posiadamy 8 kontenerów, zakupiono i zainstalowano 3 uliczne lampy solarne pomiędzy sektorami.

Dokonano termoizolację elewacji zewnętrznej budynku świetlicy ROD.

W miesiącu wrześniu zainstalowano kamerę szybkoobrotową w rejonie sektorów 1 i 2. Usytuowanie tej kamery poprawi bezpieczeństwo w tej części ogrodu. Kamera ta włączona jest do systemu całodobowej rejestracji nagrywanego obrazu.

W roku 2022 zarząd ROD dokonał zmiany firmy odbioru odpadów komunalnych, jest nią firma PM Style. Zakupiono dodatkowo 3 lampy solarne, które zostały zainstalowane w newralgicznych miejscach ogrodu. Ponadto zakupiono dodatkową kamerę IP, która została zainstalowana na szczycie budynku świetlicy ROD, monitorując wjazd do ogrodu oraz wejście w rejon świetlicy. Dokonano modernizacji instalacji pobory wody ogrodowej oraz remontu wieży ciśnień wraz z jej gruntownym malowaniem. Doprowadzono wodę miejską do świetlicy ROD.

W roku 2023 przystąpiono do modernizacji  pomieszczenia kuchni w świetlicy ROD. Dokonano rozbudowę wiaty ogrodowej pod którą będzie zainstalowany stół do pingponga dostępny dla wszystkich działkowców.