ZAWIADOMIENIE

 

 Zarząd ROD „FALKOWA” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 28 sierpnia (sobota) 2021 r. w świetlicy ROD

Początek obrad:  w I terminie godz. 10.30   w II terminie godz. 11.00

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Falkowa”

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

 12. Dyskusja.

 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

 1. Projekt planu pracy na 2021r.

 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.

 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

 4. Dyskusja

 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.

 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców

 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 • Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu  21 sierpnia w godz.

od 13.oo  do 18.oo w świetlicy  ROD Falkowa.