OGŁOSZENIE

 

Zarząd ROD „FALKOWA” informuje, że Walne Zebranie działkowców

odbędzie się 14 maja 2022r w świetlicy ROD.

1 termin – godz. 10.30

2 termin – godz. 11.00

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
  9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
  10. Dyskusja.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  12. – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
  13.     –  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  14.     –  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
  15. Projekt planu pracy na 2022 r.
  16. Projekt preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
  18. Dyskusja.
  19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  20.     –  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
  21.     –  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  22.     –  Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
  23.     –  Uchwalenie preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  24. Sprawy różne.
  25. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 07-05-2022 

w godzinach od: 09:00 do: 14:00 w Świetlicy ROD